TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2020

Đã tiếp nhận
854 hồ sơ

Đang xử lý
0 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
99.53 (%)