TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2022

Đã tiếp nhận
1401 hồ sơ

Đang xử lý
3 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
99 (%)